CurateleCuratele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. Curatele dient bij het kantongerecht te worden aangevraagd. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewind-register.

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.
Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI