Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling (beschermingsbewind) indienen?

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?

Meestal geldt het beschermingsbewind voor onbepaalde tijd. Of zolang als iemand door de lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om de financiële zaken zelf te regelen.
Het is wel mogelijk om het beschermingsbewind eerder op te heffen. U kunt daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen naar de kantonrechter. Ook als u onder curatele wordt gesteld, eindigt het beschermingsbewind. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze wordt afgewikkeld voor de beëindiging.

Wie betaald de kosten voor bewindvoering, mentorschap en curatele? 

U betaalt zelf maandelijks voor de kosten van bewindvoering. Soms is het mogelijk de kosten via de bijzondere bijstand via uw Gemeente vergoed te krijgen. De toewijzing hiervan is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en vaste lasten. Wij zullen als bewindvoerder de aanvraag voor bijzondere bijstand voor u indienen bij de Gemeente.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Wij vinden het erg vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bespreek deze ontevredenheid altijd zo snel mogelijk, een gesprek lost vaak de problemen op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen door het klachtenformulier van de website te downloaden of door het online contactformulier in te vullen.

end faq

Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI